Smolotely 

Obec Smolotely se nachází v okrese Příbram poblíž hráze vodní nádrže Orlík. Ve zkoumaném území se nacházejí obce Smolotely, Smolotelky a Draha a významné poutní místo Maková hora. K zámku ve Smolotelech ještě patří blízké (již nefunkční) mlýny a pila.

Celá lokalita se nachází v průměrné nadmořské výšce 494 m n.m. Nejvyšší vrchol je zde Maková hora (565 m n.m.), dále je zde Calta (479,6 m n.m.), Chlumek (486,2 m n.m.) a Čihátko (460,6 m n.m.). Proudí zde také dva potoky. Kousek za hranicí zkoumané lokality pramení Viniční potok, protéká Smolotely a poblíž Smolotelek, kde se o kousek dál vlévá do silnějšího Líšnického potoka. Ten, již silný, protéká Drahou. Za Drahou se spojuje s Viničním potokem a teče až do vodní nádrže Orlík. Nachází se zde i malý pramen (cca 100 m nad Smolotelkami), ze kterého ale nevzniká žádný potok. Voda pravděpodobně teče v podzemí – na návsi ve Smolotelkách je mokrá strouha. Jezera se zde nevyskytují, jen několik malých rybníčků. Bylo zde více rybníků, některé ale v průběhu let zanikly. Východně od Smolotel je patrný potok, který napájel jeden z rybníků, bohužel ale vyschl a stáhl se do podzemí.

V podloží se nachází převážně granodiorit a ortorula. Nedaleko od vrcholu Makové hory se je jejich rozhraní, poblíž kterého vznikaly zlaté žíly a ložiska gabra. Vzniklo několik pokusných štol ve třech různých časových obdobích, v každém se těžilo jen chvíli, protože vždy došly finance. Nacházelo se zde i jedno rýžoviště, ale to nebylo nijak významné. Na poli severně od zemědělského družstva se nachází velmi vzácná červená žula, která se vyskytuje jen na několika místech na světě.

 Poblíž zkoumané lokality se nacházelo několik hradišť, ale první zmínka o obci Smolotely pochází z roku 1336. Nacházel se zde trh se smolou (díky tomu sem byla zavlečena borovice lesní, která je bohatá ne mízu), která byla pravděpodobně požívána na vojenské účely. Smolotely i okolní vsi pak jen rostly a rozšiřovaly se.

V centru obce Smolotely stojí barokní zámek, který byl přestavěn z původní tvrze za vlády Chanovských z Dlouhé Vsi. Za vlády tohoto rodu byl v letech 1719–1722 postaven i barokní kostel na Makové hoře, údajně společně s klášterem, ve kterém žili bosí karmelitáni. Dnes je kostel na Makové hoře využíván minimálně, mše se konají jednou měsíčně a mezitím je kostel zamčený. Zámek patřil před začátkem 2. světové války židovské rodině, jejíž jedna část uprchla do Ameriky a část druhá, která odmítla utéct, zemřela v koncentračním táboře. Za války zámek zabrala německá armáda a zřídila si zde malé velitelství. Po válce zámek zabavili komunisti, ale nebyl moc využíván, bylo zde zařízeno malé kino a na chvíli i hospoda. Dál se zámek nepoužíval a jen chátral. Přestaly se používat i mlýny, pouze pila funguje dodnes. Dnes mají Smolotely asi 217 obyvatel, vlastní úřad, poštu a faru v Milíně.Historie - časová osa

Od doby bronzové do 10. století
1000–800 př.n.l. pozůstatky osídlení z doby bronzové
9. století  v prostoru současné obce Smolotely se pravděpodobně nacházelo tržiště se smolou
 
Od 14. do 16. století 
1336  první písemná zmínka o obci v majestátu Jana Lucemburského
14. století první historická zmínka o dolech
1456–1515 výstavba tvrze
 
Období okolo třicetileté války až do 18. století
1605 rod Chanovských z Dlouhé Vsi kupuje Smolotely, poblíž tvrze založen pivovar
1618–1648 někdy v tomto období byl u Smolotelek švédský vojenský tábor
1620 založen Opičkův mlýn
1706 – 1732 tvrz přestavěna na barokní zámek
1719–1722 Jan Felix Chanovský – Krasilovský z Dlouhé vsi nechal vystavět kostel na Makové hoře
1722 ve Smolotelech založena první škola
1733
Zdenko Jiří Chřepnický z Modlešovic, prelát a děkan svatovítský v Praze, kanovník u sv. Štěpána v Litoměřicích,
kupuje Smolotely
4. 4. 1774 zámek ve Smolotelech vyhořel
       
19. století
1857 založen hřbitov pod Makovou horou
1866
vysazeny dvě lípy a postaven křížek pod Makovou horou (dnes stojí jen jedna lípa).
Pod křížkem údajně pohřben pruský důstojník.
od 1872  Smolotely vlastní šlechtický rod Erggeletů
1843   rtišovická vrchnost dala majitelům Smolotelského zámku dar 32 zlatých
             
                                         
20. století
1900  vysazeny lípy okolo Makové hory
1904  proběhla první volba starosty v samostatných Smolotelích
1915  Smolotely kupuje v dražbě právník JUDr. Eduard Schwarz, zaniká pivovar
1926      probíhá výstavba silnice Smolotely – Brodce, podporovaná Eduardem Schwarzem
1936–1938 někteří obyvatelé Smolotel se podílejí na budování betonových bunkrů okolo Vltavy
1939
Eduard Schwarz předává Smolotely svému synovi, Karlu Schwarzovi,
který zámek až do roku 1942 pronajímá židovské rodině Königových
tohoto roku je také zastavena důlní činnost
1942 rodina Königových je deportována do Osvětimi spolu s Karlem Schwarzem
1945  na základě udání souzen a později v Praze na Pankráci popraven starosta Smolotel Josef Bučil
1946
elektrifikace obce
zrušen Opičkův mlýn
1947 zřízena autobusová linka Smolotely – Příbram
1948 zestátnění zámku, Smolotely připadají ČSR
1949
zámek slouží k mnoha účelům, např. jako mateřská školka, kino, divadlo a obřadní síň,
zámek se stal kulturním střediskem v této obci, vzniká JZD
1957 končí provoz lihovaru
1976 zrušena škola
1987 stavba požární zbrojnice, je položena část kabelizace
1990 začíná rekonstrukce kostela na Makové hoře
1991 znovu vysvěcena kaple v zámku
1995  uskutečnila se rekonstrukce elektrické přípojky a byla uvedena do provozu telefonní stanice
1995-1996 na Makové hoře pobývá františkán – kapucín František Angelo Homola
1999
v rámci restituce předáno p. Kohnovi – začíná rekonstrukce pivovaru pro účel vybudování penzionu
1998
zrušena poslední škola u Smolotelského rybníka
oprava varhan na Makové hoře